Algemene Voorwaarden EXPERT LETSELSCHADE per 1 april 2019 download

DEFINITIES
1.1. Adviesinformatie: De adviesrapporten, schriftelijke of de mondelinge informatie ter advisering die het doel hebben inzicht te geven in een zekere (rechts)positie van Cliënt zelf, van een klant of Wederpartij van Cliënt.
1.2. Algemene Voorwaarden: De onderhavige voorwaarden zoals bedoeld in afdeling 6.2.3 van het BW, die tezamen met de overeenkomst tot opdracht aan Cliënt worden verstrekt.
1.3. Schadevergoeding: De door het EXPERT LETSELSCHADE gevorderde Schadevergoeding, die wettelijk verschuldigd zijn door de Wederpartij van Cliënt, berekend middels de geldende wet- en regelgeving dan wel contractueel tussen Cliënt en Schuldenaar overeengekomen. Deze Schadevergoeding worden namens Cliënt gevorderd middels een opdracht tot vorderen van schadevergoeding of overeenkomst (van opdracht) die Cliënt met Expert letselschade overeenkomt door het geven van de opdracht dan wel het verzoek om vorderen van schadevergoeding te verrichten.
1.4. Expert letselschade (1): De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden zoals bedoeld in art. 6:231 BW. Onder Expert letselschade en/of gebruiker wordt in deze Algemene Voorwaarden ook de opdrachtnemer verstaan.
1.5. Expert letselschade (2): Degene die handelt onder de naam “Expert Letselschade”.
1.6. Cliënt: Degene die met Expert letselschade een overeenkomst aan gaat, onder Cliënt wordt tevens de opdrachtgever verstaan.
1.7. Schuldenaar: Degene op wie Cliënt een Vordering of aanspraak op vergoeding van schade heeft.
1.8. Dossier: De aan Expert letselschade verstrekte opdracht ter uitvoering van werkzaamheden, hieronder valt tevens het benaderen van een Schuldenaar en/of een Wederpartij van Cliënt, dan wel het uitvoeren van de opdracht in de breedste zin van het woord. Aan elke Dossier van Expert letselschade kan ter individualisatie een uniek kenmerk of nummer worden verbonden.
1.9. Gerechtelijk traject: Moment vanaf het opstellen van een dagvaarding, of een verzoekschrift.
1.10. Hoofdsom: Het door Cliënt ter verhalen van schade te vorderen bedrag, oftewel het bedrag aan schadevergoeding.
1.11. Betalingsregeling: Het periodieke bedrag dat is afgesproken met de Schuldenaar dat binnen een bepaalde terugkerende periode aan Expert letselschade wordt voldaan ter voldoening van de openstaande Hoofdsom, Rente, Schadevergoeding en eventuele andere verschuldigde bedragen, dan wel de Vordering of aanspraak op vergoeding.
1.12. No cure, no pay: Cliënt is geen vergoeding verschuldigd indien er niet enig resultaat wordt behaald tijdens de procedure. Dit wordt altijd vooraf gecommuniceerd, een beroep op No Cure No Pay is alleen mogelijk indien dat vooraf is afgesproken. Bepaalde handelingen of werkzaamheden kunnen uitgezonderd zijn van No cure, no pay; voorafgaand ontvangt Cliënt hiervan een prijsopgave. No Cure No Pay eindigt in ieder geval zodra een dagvaarding wordt opgesteld waarmee de gerechtelijke procedure aanvangt.
1.13. Rente: De wettelijke vastgestelde rente, dan wel contractueel overeengekomen rente die de Schuldenaar verschuldigd is vanwege het uitblijven van voldoening van een rechtsgeldige geldvordering, die door Expert letselschade naast de Hoofdsom van Schuldenaar wordt gevorderd.
1.14. Tarieven: De door Expert letselschade schriftelijk vastgestelde of anderszins overeengekomen Tarieven die in rekening wordt gebracht voor haar dienstverlening. Het thans geldende uurtarief bedraagt € 210,00 excl. btw. Genoemd bedrag wordt bij de verzekeraar in rekening gebracht indien de schade door de verzekeraar wort erkend. Bij het uitblijven van erkenning van de schade wordt het bedrag aan cliënt gefactureerd indien cliënt ervoor kiest om toch uitvoeren aan (een gedeelte) van de overeenkomst of opdracht te geven.
1.15. Verhaalsonderzoek: Onderzoek naar de reële kans om een vordering of aanspraak op vergoeding te kunnen verhalen op eventuele tegoeden van een schuldenaar.
1.16. Vordering of aanspraak op (schade)vergoeding: Het op enig moment totaal te vorderen bedrag van Schuldenaar, inclusief alle kosten en Rente.
1.17. Website: De Website die thans vindbaar is op www.expertletselschade.nl.
1.18. Wederpartij: Degene die met Cliënt een juridisch geschil heeft. Met de Wederpartij wordt uitdrukkelijk niet bedoeld degene met wie Expert letselschade een overeenkomst aangaat.

ALGEMEEN
2.1. Expert letselschade bestaat uit een juridisch adviesbureau.
2.2. Het juridisch adviesbureau is zelfstandig in het aannemen van opdrachten. Het aannemen van opdrachten geschiedt door aanbod en aanvaarding.
2.3. Expert letselschade is te allen tijde gerechtigd Dossiers, opdrachten of werkzaamheden te weigeren zonder opgaaf van redenen.
2.4. De werkzaamheden van het juridisch adviesbureau geschieden op basis van uurtarieven.
2.5. Expert letselschade is gerechtigd te besluiten zonder voorafgaand bericht om alle werkzaamheden onder een andere handelsnaam uit te voeren.
2.6. Afspraken met of toezeggingen van een medewerker van Expert letselschade zijn voor Expert letselschade niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door ondertekening van haar bestuurder(s).
2.7. Alle aanbiedingen en offertes die worden uitgebracht door Expert letselschade zijn vrijblijvend zoals bedoeld in art. 6:219 BW en onder voorbehoud van eventueel schriftelijk overeengekomen opschortende voorwaarden en Tarieven door Expert letselschade. De door Expert letselschade uitgebrachte offertes en/of aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 14 dagen en zijn excl. btw tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.8. Alle door Expert letselschade te verrichten juridische werkzaamheden zijn gebaseerd op een overeenkomst van opdracht, waarbij al het andere of overige uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.
2.9. Expert letselschade is gerechtigd een (open) lopend Dossier, opdrachten en/of werkzaamheden inclusief alle rechten en plichten, aan een derde ter uitvoering van werkzaamheden over te dragen.
2.10. Expert letselschade is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor alle overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Per email wordt bekendgemaakt dat de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd, dertig (30) dagen na de bekendmaking treden de wijzigingen in werking. Indien er sprake is van verregaande wijzigingen is Cliënt gerechtigd om de overeenkomst binnen 30 dagen te beëindigen. Na genoemde termijn gelden de wijzigingen als zijnde aanvaard door de Cliënt.
2.11. Expert letselschade kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Cliënt of opdrachtgever redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.12. Cliënt is verplicht om adreswijzigingen uit eigen beweging aan Expert letselschade te vermelden of wijzigingen van enige aard, zoals de wijziging van rechtsvorm aan Expert letselschade schriftelijk te vermelden.
2.13. Cliënt stemt er mee in dat Expert letselschade de overeenkomst of opdracht zo nodig door derden laat uitvoeren. Bij het inschakelen van derden zal door Expert letselschade de benodigde zorgvuldigheid betracht worden.
2.14. De juridische afdeling van Expert letselschade is een op zichzelf staande onderneming gericht op het bieden van rechtskundige hulp aan zowel particulieren als ondernemers.
2.15. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, overeenkomsten, contracten, offertes, aanbiedingen en rechtsbetrekkingen op elke wijze met en van Expert letselschade tot het verlenen van diensten op het gebied van het incasseren van Vorderingen of aanspraak op (schade)vergoeding, het verrichten van juridische dienstverlening en/of overige goederen of diensten.
2.16. Eventuele van deze afwijkende voorwaarden van Cliënt worden door Expert letselschade nadrukkelijk en uitdrukkelijk afgewezen en binden Expert letselschade slechts indien en voor zover zij zich daarmee nadrukkelijk en/of uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard middels rechtsgeldige ondertekening.
2.17. Indien enige bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met de huidige wetgeving mocht zijn of in de toekomst mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, zoals bedoeld in art. 3:40 BW dan blijven deze onderhavige voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
2.18. Indien er voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, opdrachten of voor de levering van diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Cliënt eerst Expert letselschade derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Expert letselschade dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2.19. Indien sprake is van een overeenkomst die strekt tot voldoening van een geldsom op basis van resultaat, is de afgesproken dan wel verwachte geldsom direct opeisbaar van Cliënt door Expert letselschade bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst.
2.20. Op eerste verzoek dient Cliënt aan Expert letselschade een ondertekende machtiging te overleggen die strekt tot vertegenwoordiging van Cliënt door Expert letselschade dan wel door een derde die door Expert letselschade is aangewezen.
2.21. Op eerste verzoek dient Cliënt alle gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn ter vertegenwoordiging van Cliënt in en buiten rechte. Indien redelijkerwijs het vermoeden kan bestaan dat gegevens noodzakelijk zijn dient Cliënt uit eigen beweging een overzicht te verstrekken van de in het bezit van Cliënt zijnde gegevens.
2.22. Op eerste verzoek dient Cliënt een ondertekende akte ter overeenkomst dan wel een machtiging aan Expert letselschade te verstrekken ter bewijs aan een schuldenaar dan wel Wederpartij van het bestaan daarvan.
2.23. Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van twaalf maanden, na genoemde periode zal de duur telkens stilzwijgend verlengt worden met twaalf maanden tenzij er schriftelijk nadrukkelijk en/of uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien sprake is van regels van dwingend recht bij uitvoering van de overeenkomst in opdracht van een consument, (niet handelend uit bedrijf of beroep) blijft het overige van kracht. Na opzegging zal de dienstverlening door Expert letselschade worden voortgezet ten aanzien van nog lopende Dossiers inzake schadevergoedings-opdrachten, doch is Expert letselschade gerechtigd haar werkzaamheden te beëindigen. Na afronding van de lopende Dossiers wordt de overeenkomst definitief beëindigd.
2.24. Voordat Expert letselschade overgaat tot uitvoering van haar werkzaamheden dan wel tot dienstverlening dient Cliënt zich akkoord te verklaren met de overeenkomst (van opdracht). Expert letselschade kan eerst na (mondelinge) overeenstemming haar dienstverlening aanvangen, doch behoudt zich het recht voor om een schriftelijke ondertekening te verlangen voordat over wordt gegaan tot uitvoering van werkzaamheden. Onder ondertekenen van een overeenkomst wordt tevens verstaan het verzenden van een opdracht middels de Website of middels email waarbij eventueel een bevestigingsemail aan de Cliënt wordt verstrekt. Indien Cliënt stukken op enige wijze toezendt aan Expert letselschade die door (een medewerker van) Expert letselschade worden gelezen, eventueel voor onderzoek dan wel voor het vaststellen van een prijsopgave of voor het vaststellen van (benodigde) aanvullende informatie, dan is cliënt de tijd in uurloon verschuldigd voor de kennisname van de inhoudt van die stukken en de eventuele correspondentie die daarop volgt zelfs indien cliënt (nog) geen (schriftelijk) akkoord heeft gegeven op de overeenkomst (van opdracht).
2.25. Indien er een opdracht aan Expert letselschade is aangeboden en door Expert letselschade in behandeling is genomen dan onthoudt cliënt zich van elk contact of correspondentie met de wederpartij totdat de opdracht is geëindigd.

TARIEVEN EN FACTURATIE.
3.1. Expert letselschade biedt haar werkzaamheden en/of dienstverlening uitsluitend aan op basis van een overeenkomst (van opdracht), tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het geven van een opdracht tot het verrichten van handelingen omvat mede de eerder bedoelde overeenkomst. Vanaf de aanvang van de gerechtelijke procedure is de Cliënt het geldende uurtarief verschuldigd voor de verrichte handelingen. Deze handelingen worden zoveel mogelijk vooraf met Cliënt afgestemd. Voor bepaalde handelingen kunnen vaste bedragen door Expert letselschade worden gefactureerd, deze worden zoveel mogelijk vooraf aan Cliënt kenbaar gemaakt.
3.2. Betaling van de door Expert letselschade aan Cliënt gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Cliënt machtigt Expert letselschade om de gefactureerde bedragen middels automatische incasso bij haar te incasseren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.3. Expert letselschade is gerechtigd de overeenkomst gefaseerd uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst of werkzaamheden maandelijks afzonderlijk te factureren.
3.4. Cliënt is overeenkomstig de huidige wetgeving verplicht tijdig zorg te dragen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Cliënt vervalt zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim indien de prestatie gedurende de wettelijk gestelde termijn uitblijft nadat deze opeisbaar is geworden.
3.5. Expert letselschade is gerechtigd Rente in rekening te brengen indien Cliënt de betaaltermijn overschrijdt vanaf de eerste vervaldag van de factuur, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
3.6. Bezwaren op de facturen dienen binnen 14 dagen na facturatie schriftelijk aan Expert letselschade kenbaar gemaakt te worden. Enig bezwaar of protest jegens het door Expert letselschade gefactureerde schort de betalingsverlichting van Cliënt niet op.
3.7. Expert letselschade is te allen tijde gerechtigd om openstaande facturen, vorderingen of toekomstige vorderingen te verrekenen met gelden die zij voor Cliënt in beheer heeft, ongeacht de rechtsverhouding die hieraan ten grondslag ligt. Expert letselschade mag besluiten om gelden die zij voor Cliënt in beheer heeft niet eerder aan Client te voldoen dan wel over te schrijven naar het IBAN van Cliënt indien er door Cliënt meerdere opdrachten zijn ingediend tegen dezelfde of andere Schuldenaar(s) voor zolang als tot de laatste opdracht of overeenkomst van die Schuldenaar(s) voortduurt. Na die periode kan Expert letselschade al dan niet besluiten om een gezamenlijke eindafrekening op te stellen.
3.8. Expert letselschade factureert per maandelijkse dan wel wekelijkse periodiek aan Cliënt. Cliënt verklaart bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk deze informatie en de informatie over de Tarieven te hebben ontvangen dan wel hiervan op de hoogte te zijn en daarmee akkoord te zijn.
3.9. Tarieven die door Expert letselschade worden genoemd zijn altijd exclusief btw en exclusief bijkomende kosten zoals, maar niet gelimiteerd tot, verzendkosten per aangetekende post, deurwaarderskosten en/of griffierechten. Kosten voor het ontvangen, inscannen en mailen van poststukken worden doorberekend aan Cliënt. Expert letselschade informeert Cliënt vooraf indien er exorbitant hoge kosten worden gemaakt.
3.10. Indien nodig blijkt dat de Schuldenaar per aangetekende post aangeschreven dient te worden in de procedure, dan worden de kosten van de aangetekende verzending doorberekent aan Cliënt.
3.11. Expert letselschade is gerechtigd haar Tarieven te wijzigen middels uitgifte van een nieuw (digitaal) overzicht met Tarieven die tevens geldt voor de lopende Dossiers. Indien een wijziging een prijsstijging van meer dan
8% inhoudt, heeft Cliënt het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen binnen 1 maand na bekendmaking van deze Tarieven.
3.12. Indien Expert letselschade een Wbp-verzoek (AVG), Wob-verzoek, of enig ander verzoek doet aan een persoon, rechtspersoon, bestuursorgaan en/of enige ander overheidsorgaan, waarin verzocht wordt om inlichtingen en/of informatie, dan komen alle gelden die uit hoofde van niet-tijdig verstrekken of geheel uitblijven van de verzochte inlichtingen en/of informatie onverminderd afgesproken uurtarieven of andere tarieven dan wel afspraken toe aan Expert letselschade. Deze bepaling is niet beperkt tot het uit eigen beweging vragen om informatie en/of inlichtingen aan voormelde (rechts)personen of organen van de staat. Ook indien verzoeken in opdracht van Cliënt plaatsvinden komen alle voornoemde gelden onverminderd afgesproken uurtarieven of andere tarieven dan wel afspraken toe aan Expert letselschade.
3.13. Facturatie vindt plaats op basis van nacalculatie. Expert letselschade kan nimmer instaan voor de juistheid van geoffreerde werkzaamheden die door derde partijen worden verricht zoals, maar niet beperkt tot, de rechtbank, gerechtsdeurwaarders of advocaten. Indien Expert letselschade van dergelijke partijen gefactureerde werkzaamheden ontvangt die qua geldsom afwijken van de door Expert letselschade geoffreerde of gefactureerde geldsom dan dient Cliënt het meerdere dan het geoffreerde of gefactureerde op eerste verzoek van Expert letselschade te voldoen.

GEHEIMHOUDING EN BEWAARPLICHT
4.1. Cliënt is verplicht tot geheimhouding van alle aan Cliënt verstrekte informatie door Expert letselschade, tevens mag deze informatie nimmer overgedragen worden aan derden en/of ter beschikking gesteld te worden.
4.2. Expert letselschade voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4.3. Expert letselschade kan nimmer verplicht worden de ter beschikking gestelde stukken aan Cliënt te retourneren.

VERPLICHTINGEN VAN CLIËNT
5.1. Indien Cliënt zijn verplichtingen jegens Expert letselschade niet nakomt is Expert letselschade gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, er bestaat voor Expert letselschade geenszins een verplichting tot het vergoeden van (gevolg)schade.
5.2. Cliënt is voorafgaand aan het geven van een opdracht aan Expert letselschade verplicht om de Schuldenaar, conform de geldende wet- en regelgeving, voor zover aan de orde in gebreke te stellen op de wettelijk voorgeschreven wijze.

AANSPRAKELIJKHEID
6.1. Expert letselschade levert een inspanningsverplichting en kan nimmer gehouden worden aansprakelijk te zijn voor het niet behalen van, dan wel schade voortkomend uit, een bepaald resultaat.
6.2. Expert letselschade is niet aansprakelijk voor beslissingen die genomen zijn op grond van een uitgevoerd onderzoek of uitgevoerde werkzaamheden van elke aard.
6.3. Cliënt is gehouden Expert letselschade te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle werkzaamheden en aanspraken van derden die verband houden met het uitvoeren van de opdracht of overeenkomst.
6.4. Cliënt vrijwaart Expert letselschade voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Expert letselschade toerekenbaar is. Indien Expert letselschade uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Cliënt gehouden Expert letselschade zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van Cliënt in dat geval verwacht mag worden. Mocht Cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Expert letselschade, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Expert letselschade en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van Cliënt.
6.5. Expert letselschade draagt geen aansprakelijkheid voor het mogelijk onjuist verwerken van gegevens van door Cliënt aangeleverde opdrachten, Dossiers of anderszins. Cliënt dient te allen tijde de ingevoerde of opgegeven gegevens te verifiëren.
6.6. Cliënt is aansprakelijk voor alle mogelijke schade die Expert letselschade lijdt of kan lijden ten gevolge van ingediende niet gerechtvaardigde opdrachten of enig onrechtmatig handelen door Cliënt.
6.7. Cliënt is zelf hoofdelijk verantwoordelijk voor het geschil dat Cliënt aandraagt ter beslechting door Expert letselschade, evenals de opdrachten of elke andere opdracht die aan Expert letselschade wordt verstrekt.
6.8. De buitengerechtelijke en gerechtelijke schadevergoeding geschiedt door of namens Expert letselschade voor rekening en risico van Cliënt. Expert letselschade kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele verstoorde relatie tussen de Cliënt en haar klant dan wel Schuldenaar.
6.9. Expert letselschade is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. doch niet limitatief verstaan: De verstoring van de wil van Expert letselschade om de nakoming van de overeenkomst te bewerkstellingen waarbij deze tijdelijk of blijvend verhinderd kan zijn. In het bijzonder geldt als overmacht: terrorisme, staking, transportbelemmeringen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, geweldsincidenten, brand en andere ernstige dan wel vernietigende storingen in het bedrijf van Expert letselschade of dat van door haar ingeschakelde derden. Expert letselschade is gerechtigd geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden.
6.10 Expert letselschade kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door haar werknemers of derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld en Expert letselschade de schade op genoemde personen kan verhalen waarbij de solvabiliteit doorslaggevend is.
6.11. De aansprakelijkheid is beperkt tot de som die gelijk is aan de som die voor de dienstverlening die onder de overeenkomst wordt geleverd en is betaald in het jaar waarin de claim is ontstaan.
6.12. Expert letselschade kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Enig indirect of bijkomend verlies, zoals financieel verlies, vermindering van winst, verlies van inkomsten, verlies van zaken of goodwill of enige ander type van verwachte of incidentele verliezen, zoals het verlies van verwachte besparingen, een verhoging van enige schulden en het niet kunnen verlagen van enige schulden, wordt niet vergoed. De aansprakelijkheid dan wel de vergoeding van de schade kan nimmer hoger zijn dan de uitgekeerde som van de aansprakelijkheidsverzekering.
6.13. Expert letselschade is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder o.a. maar niet limitatief begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie.
6.14. Expert letselschade voert haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van (niet) gerechtvaardigde Vorderingen of aanspraak op (schade)vergoeding, die aan haar zijn overgedragen.
6.15. Expert letselschade kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van onderzoek en/of recherche. Het accepteren en daadwerkelijk in behandeling nemen van een opdracht of uitvoering van een overeenkomst geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor Expert letselschade.
6.16 Indien Expert letselschade ondanks de bepalingen in deze algemene voorwaarden of ondanks bepalingen uit enige overeenkomst toch aansprakelijk gesteld wordt, dan geldt het navolgende;
a. De aansprakelijkheid van Expert letselschade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat verzekerde voor de opdracht heeft ontvangen.
b. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag van het honorarium van maximaal zes maanden.
c. Deze leveringsvoorwaarden zijn in het bezit gesteld van de opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te zijn.
d. In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) over gaat tot het uitkeren van een bedrag dan wordt het bedrag verminderd met het eigen te lijden risico van Expert letselschade.
e. Het uit te keren bedrag door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt verminderd met het bedrag aan elke schade die Expert letselschade lijdt of kan lijden.
6.17 De Cliënt stelt Expert letselschade direct schriftelijk voorafgaand aan de opdracht op de hoogte indien de Cliënt een persoonlijke relatie van enige aard met een Schuldenaar dan wel een wederpartij heeft of heeft gehad. De Cliënt verklaart nimmer een andere persoonlijke relatie van enige aard te hebben gehad met een Schuldenaar

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
8.1. Tussen Cliënt en Expert letselschade komt een overeenkomst tot stand door het verzenden van een opdracht middels de Website, of door het verzenden van een opdracht middels WhatsApp, SMS en/of via email. Cliënt wordt geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden die door raadpleging op de Website voldoende toegankelijk is.
8.2. Tussen Cliënt en Expert letselschade kan tevens een overeenkomst door mondelinge aanvaarding tot stand komen, Cliënt wordt geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden die door raadpleging op de Website voldoende toegankelijk is. Tevens kunnen de Algemene Voorwaarden op verzoek worden toegezonden.
8.3. Onder overeenkomst wordt tevens verstaan een opdracht tot verhalen van schadevergoeding, verrichting van juridische werkzaamheden of gebruikmaking van andere diensten.
8.4. Voor bekrachtiging van de overeenkomst kan een schriftelijke overeenkomst worden toegezonden aan Cliënt doch is dit niet noodzakelijk voor de totstandkoming van de overeenkomst.
8.5. De totstandkoming van overeenkomsten geschiedt altijd door aanbod en aanvaarding, waarbij het verzenden van opdrachten als een aanbod wordt aangemerkt die door Expert letselschade kan worden aanvaard.

GERECHTELIJKE PROCEDURE
9.1. Expert letselschade is nimmer aansprakelijk te stellen voor mogelijke negatieve of afwijkende resultaten van een gerechtelijke procedure. De gerechtelijke kosten zoals, maar niet gelimiteerd tot, het gerechtelijke traject, de executiekosten en het executietraject komen volledig zonder uitzonderingen van enige aard voor risico en rekening van Cliënt. Omtrent de uitslag van de gerechtelijke procedure kan nimmer een garantie worden afgegeven.
9.2. Alle bij vonnis toegekende vergoedingen anders dan de Hoofdsom, zoals, maar niet gelimiteerd tot, de Rente en het salaris dan wel het uurtarief van gemachtigde, zijn na toekenning door de rechter direct opeisbaar bij Cliënt en komen volledig en zonder uitzondering aan Expert letselschade toe, ongeacht of deze daadwerkelijk op de schuldenaar verhaalbaar zijn of zijn vergoed tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De toegewezen voornoemde bedragen zijn tevens verschuldigd indien Cliënt afziet van verdere executie van het vonnis.
9.3 Alle tijdens de gerechtelijke procedure gevorderde bedragen anders dan de Hoofdsom, met in het bijzonder de gevorderde Schadevergoeding, juridische kosten, salaris dan wel het uurtarief van gemachtigde die door de rechter zijn afgewezen zijn direct opeisbaar bij Client door Expert letselschade, ongeacht of deze daadwerkelijk op de Schuldenaar verhaalbaar zijn of zijn vergoed tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
9.4. Ter uitvoering en voorbereiding van het gerechtelijke en/of executietraject mag en kan Expert letselschade gebruik maken van services en diensten van derden zoals deurwaarders, advocaten en/of overige dienstverleners. De kosten van deze voornoemde derden worden aan Cliënt zonder uitsluiting doorberekend ongeacht of deze kosten verhaalbaar zijn op Schuldenaar.
9.5. Expert letselschade is gerechtigd op elk moment en in elk stand van het geding de kosten van de aan Cliënt verleende juridische dienstverlening en overige kosten te factureren. Cliënt is verplicht de kosten te voldoen voor het tijdstip dat aangegeven staat op de factuur, bij het ontbreken van zulk een termijn bedraagt deze termijn twee weken na factuurdatum.
9.6. Expert letselschade is gerechtigd om gerechtelijke vonnissen of andersoortige documenten dan wel akte(s) van elke aard in beheer te houden totdat Cliënt voldoet aan de betalingsverplichting. Expert letselschade is tevens gerechtigd rechten voortkomend uit enig gerechtelijk document ter uitvoering te brengen ter voldoening van openstaande facturen indien Cliënt, na redelijke termijnstelling verzuimd de factuur aan Expert letselschade te voldoen.
9.7. Indien naar het oordeel van Expert letselschade de verhouding tussen de te vorderen Schadevergoeding en de uit te voeren werkzaamheden in het kader van de procedure anders is dan deze verwacht mogen worden in een dergelijke procedure dan is Expert letselschade gerechtigd een voorstel te doen aan Cliënt betreffende een voorstel tot betaling van een bijdrage in de kosten ter incassatie.

Juridische dienstverlening
10.1. Cliënt is te allen tijde uit eigen hoofde verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van uitgebrachte juridische adviezen.
10.2. Expert letselschade kan geen enkele garantie geven op uitgevoerde of uit te voeren juridische werkzaamheden of werkzaamheden van enige aard. Expert letselschade kan eveneens de verwachtingen en/of resultaten uit een eventueel voorafgaand (haalbaarheids)onderzoek niet garanderen.
10.3. Voor het haalbaarheidsonderzoek worden geen kosten in rekening gebracht voor Cliënt. Voor het haalbaarheidsonderzoek wordt een periode van maximaal 30 minuten kosteloos besteed aan bestudering van aangeleverde documenten en/of correspondentie. Onder haalbaarheidsonderzoek wordt verstaan: Een reële kans inschatting van de juridische haalbaarheid, gebaseerd op de aangedragen informatie van Cliënt.
10.4. Indien een uitgebreid(er) haalbaarheidsonderzoek noodzakelijk is wordt dit onverwijld aan Cliënt medegedeeld, Cliënt kan te allen tijde besluiten af te zien van een uitgebreid(er) haalbaarheidsonderzoek.
10.5. Expert letselschade gaat uit van de juistheid van de aangeleverde informatie tijdens het haalbaarheidsonderzoek en de verdere juridische procedure door Cliënt. Expert letselschade is niet verantwoordelijk voor discrepanties tussen de aangeleverde informatie van of door Cliënt en andere informatie. In geen enkel geval biedt een haalbaarheidsonderzoek enige garantie over daadwerkelijk te behalen resultaten.
10.6. Cliënt kan afzien van verdere behandeling van de juridische opdracht door Expert letselschade. Indien Cliënt afziet van verdere behandeling door Expert letselschade zijn er niet meer kosten verschuldigd dan die zijn gemaakt tot de dag en het uur van opzegging.
10.7. Expert letselschade hanteert een uurtarief voor juridische dienstverlening die exclusief btw wordt genoemd. Expert letselschade kan een voorschot van Cliënt verlangen op de gehanteerde uurtarieven.
10.8. Door Cliënt kan voorafgaand aan de werkzaamheden een maximaal aantal te besteden uren aan een zaak, dossier of opdracht met Expert letselschade worden afgesproken.
10.9. Cliënten van Expert letselschade kunnen geen aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand zoals bedoeld in de Wet op de Rechtsbijstand.
10.10. De werkzaamheden bestaan uit, maar zijn niet gelimiteerd tot: het vertegenwoordigen van opdrachtgever in al zijn/haar zaken met betrekking tot het geschil.
10.11. Bevoegdheden met betrekking tot zaken van opdrachtgever die tot een ander rechtsgebied behoren dan aanvankelijk overeengekomen moeten opnieuw schriftelijk worden bevestigd.
10.12. Indien een zaak zodanig spoedig is dat wachten op een schriftelijke overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is, dan kan de bevestiging ook mondeling plaatsvinden.
10.13. Indien de bevestiging mondeling plaatsvindt, dient deze bij de eerst mogelijke gelegenheid alsnog schriftelijk te worden bevestigd.
10.14. Ten aanzien van juridische advieswerkzaamheden is bepaald dat deze volledig zelfstandig wordt uitgevoerd en dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekerde eindverantwoordelijk is voor het resultaat. De opdrachtgever heeft geen zeggenschap, en evenmin het recht om instructies of bevelen te geven.
10.15. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de periode van een jaar.
10.16. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is mogelijk. Hierbij geldt voor beide partijen een opzegtermijn van een maand. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk te geschieden.
10.17. Expert letselschade voert de werkzaamheden uit met het recht van substitutie.
10.18. Expert letselschade is, met inachtneming van de redelijke wensen van de Cliënt, vrij zijn werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren.
10.19. Expert letselschade neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren.
10.20. Indien gaandeweg blijkt dat de prijs wegens complexheid van de zaak hoger komt te liggen dan de afgesproken prijs, dan doet Expert letselschade daarvan tijdig bericht aan Cliënt.

EIGENDOMSRECHTEN VAN EXPERT LETSELSCHADE.
11.1. Bezit, houderschap, inzage, toegang en/of anderzijds met dezelfde strekking van en/of tot de geleverde informatie van Expert letselschade geeft de Cliënt geen auteursrechten, databaserechten, rechten in of van copyright, handelsmerken of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten van Expert letselschade of van een derde partij waarmee een samenwerking is aangegaan of waaraan een opdracht is uitbesteed, tenzij anders overeengekomen. Gebruikte afbeeldingen kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn, dit geldt echter niet voor alle weergegeven afbeeldingen.
11.2. Expert letselschade geeft Cliënt of derden uitdrukkelijk geen toestemming om geleverde informatie aan te passen, van vorm te wijzigingen, op alle geleverde werken van Expert letselschade berust het copyright en/of andere eigendomsrechten.

GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
12.1. Cliënt mag de geleverde informatie dan wel gegevens niet gebruiken voor het nemen van beslissingen, indien Cliënt op de geleverde gegevens en/of informatie wel gebruikt ter basering van haar beslissingen draagt Cliënt de volledige verantwoordelijkheid voor de aansprakelijkheid. De gegevens worden verstrekt ter ondersteuning van het vormen van een denkrichting, Cliënt dient er bewust van te zijn dat de gegevens sterk kunnen afwijken van de realiteit. Tevens zijn de gegevens gebaseerd op een huidige (tijdelijke) situatie welk elk moment kan wijzigen en/of veranderen. Nauwkeurigheid, juistheid, feitelijkheid of anderszins van gelijke strekking kunnen nimmer worden gegarandeerd.
12.2. Expert letselschade geeft de Cliënt uitdrukkelijk geen garantie of verzekering over de inhoud van de geleverde informatie. De geleverde gegevens en/of informatie kan incorrect, verouderd of onjuist zijn. Enig gebruik van de geleverde gegevens en/of informatie geschiedt geheel en volledig op eigen risico van de Cliënt.
12.3. Alle Cliënten en partijen van Expert letselschade dienen te garanderen dat zij in het bezit zijn en blijven van alle wettelijke licenties, vergunningen, overeenkomsten, machtigingen of enige andere wettelijke of buitenwettelijke verplichtingen die benodigd zijn om aan hun verplichtingen aan Expert letselschade onder de overeenkomsten te voldoen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN
13.1. Cliënt mag alle verstrekte gegevens en/of informatie door Expert letselschade alleen gebruiken voor intern gebruik. Er mogen geen aangeleverde of verstrekte gegevens naar buiten toe worden openbaar gemaakt, noch mogen de aangeleverde gegevens en/of informatie aan anderen of derden worden verstrekt of mag aan anderen of derden geen inzicht in de geleverde gegevens of informatie worden gegeven.
13.2. Overeenkomstig de AVG, mogen de geleverde gegevens of informatie alleen worden gebruikt door Cliënt indien het gebruik of de verwerking hiervan in overeenstemming is met de wetgeving hieromtrent. Cliënt verplicht zichzelf te houden aan de geldende wet- en regelgeving met in het bijzonder de wet- en regelgeving van de AVG.

GEBRUIK VAN WEBSITE
14.1. Expert letselschade kan aan de Cliënt toegangscodes toe kennen voor de Website van Expert letselschade. Expert letselschade behoudt zich recht voor deze codes te wijzigen en/of in te trekken dan wel te annuleren. Cliënt behandelt deze codes met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijk; de codes mogen door Cliënt slechts kenbaar gemaakt worden aan de geautoriseerde medewerkers die in overleg met Expert letselschade kunnen worden aangewezen. Expert letselschade is nimmer aansprakelijk voor misbruik van de toegang middels deze toegangscodes.

DIENSTEN EN PRODUCTEN
15.1. Op alle services, aanbiedingen, offertes, diensten en producten van Expert letselschade zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders door Expert letselschade is bepaald en overeengekomen met Cliënt.
15.2. Op de services, aanbiedingen, offertes, diensten en producten van Expert letselschade vindt geen restitutie plaats van eventuele vooraf door Cliënt aan Expert letselschade of aan door haar ingezette derden betaalde uurtarieven en/of andere betalingen die voldaan zijn of eventueel in de toekomst behoren te worden voldaan.
15.3. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening in welke vorm of op welke wijze dan ook, verrekening wordt middels deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten tenzij dwingende wetsbepalingen anderszins verplichten.
15.4. Expert letselschade behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn of haar zijde toegekomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor deze zijn verstrekt of ingewonnen voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Cliënt ter kennis van derden wordt gebracht dan wel strijdig zijn met de AVG.
15.5 Alle teveel uitbetaalde gelden door Expert letselschade dient Cliënt onverwijld uit eigen beweging dan wel op eerste verzoek van Expert letselschade op de door Expert letselschade aangegeven rekening terug te storten c.q. over te maken. Indien Cliënt hieraan geen gehoor geeft is Cliënt in gebreke en derhalve over de over te maken som de wettelijke Schadevergoeding en wettelijke Rente verschuldigd.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
16.1. Expert letselschade is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien:
(a) Na het sluiten van de overeenkomst aan Expert letselschade ter kennis gekomen feiten en/of omstandigheden (goede) grond geven te vrezen dat Cliënt de verplichtingen niet of niet tijdig zal nakomen.
(b) Cliënt voor, bij, tijdens of na het sluiten van de overeenkomst verzocht om zekerheidsstelling voor de voldoening van zijn of haar (betalings)verplichting(en) uit de opdracht of overeenkomst en deze zekerheid uitblijft, gebrekkig en/of onvoldoende dan wel niet toereikend is.
(c) Door enige vertraging die te wijten is of enigszins toerekenbaar is aan de zijde van Cliënt niet langer van Expert letselschade kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
Indien de overeenkomst wordt opgeschort of ontbonden blijft Cliënt verplicht om de uurtarieven dan wel de facturen te voldoen voor de werkzaamheden die voorafgaand aan de opschorting of ontbinding hebben plaatsgevonden dan wel zijn verzonden.
16.2. Expert letselschade is tevens bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien;
(a) Zich feiten en/of omstandigheden aan- of voordoen van dien aard dat nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is;
(b) Zich feiten en/of omstandigheden aan- of voordoen van dien aard dat instandhouding van de opdracht en/of overeenkomst in redelijkheid niet van Expert letselschade kan worden verlangd.
16.3. Indien de overeenkomst buitengerechtelijk door Expert letselschade wordt ontbonden zijn de vorderingen van Expert letselschade op Cliënt direct en/of onmiddellijk opeisbaar. Indien Expert letselschade de nakoming van de (eigen) verplichtingen (tijdelijk) opschort, behoudt Expert letselschade de aanspraken uit de wet, regelgeving, opdracht, en overeenkomst.
16.4. Indien Expert letselschade tot opschorting en/of ontbinding overgaat, is Expert letselschade op nimmer gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan.
16.5. Indien de ontbinding aan Cliënt te wijten en/of toerekenbaar is, is Expert letselschade gerechtigd tot vergoeding van alle ontstane en te ontstane schade door Cliënt, daaronder begrepen alle kosten en aanspraken die daardoor direct en/of indirect zijn ontstaan en/of zullen ontstaan.
16.6. Indien Cliënt de uit de opdracht en/of overeenkomst afkomstige, voortvloeiende verplichting(en) niet of niet tijdig nakomt en deze niet of niet tijdige nakoming de ontbinding rechtvaardigt, dan is Expert letselschade gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, terstond te ontbinden zonder dat er enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding en/of enige schadeloosstelling ontstaat. Cliënt is en blijft uit hoofde van wanprestatie volledig tot gehele schadevergoeding en/of volledige schadeloosstelling verplicht.
16.7. Indien zich faillissement, de aanvraag van surseance van betaling, surseance van betaling, liquidatie, schuldsanering, beslaglegging ten laste van Cliënt, of zich een andere omstandigheid waardoor Cliënt niet langer vrijelijk over zijn goederen, gelden of anderszins vermogen kan beschikken voordoet, is Expert letselschade gerechtigd om de opdracht en/of overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk op te zeggen, zonder verplicht te zijn tot betaling van enige schadevergoeding, compensatie en/of schadeloosstelling. Alle vorderingen van Expert letselschade op Cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar volgens de huidige wetgeving.
16.8. Indien Cliënt een overeenkomst en/of opdracht geheel of gedeeltelijk ontbindt, afzegt en/of annuleert, zullen alle werkzaamheden die zijn verricht en/of ondernomen ter voorbereiding van de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst door Expert letselschade worden gefactureerd en is Expert letselschade gerechtigd de kosten hiervan bij Cliënt in rekening te brengen dan wel op Cliënt te verhalen.
16.9. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging in de rechtspositie van een der partijen optreedt, gaat de overeenkomst over op de rechtsopvolger van die partij. De partij die van rechtspositie zal worden gewijzigd is verplicht de andere partij daarvan onverwijld doch uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de wijziging, indien de wijziging reeds bekend was of kon zijn, op de hoogte te stellen. Expert letselschade is gerechtigd om van de opvolgers van de overeenkomst nakoming van de overeenkomst te vorderen. De rechtsopvolger van de partij die de wijziging heeft ondergaan, is volledig (en hoofdelijk) aansprakelijk voor alle schade die de contractspartij lijdt uit het niet nakomen van de verplichtingen.
17.1. Indien de ondernemingsvorm, bedrijfsvorm, rechtsvorm en/of rechtsverhouding wordt gewijzigd van Expert letselschade gaan alle lopende rechten, contracten en overeenkomsten over onder de nieuwe rechtsvorm.
17.2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ondergeschikte punten door Expert letselschade zonder overleg met Cliënt gecorrigeerd en/of gewijzigd worden. Bij grote inhoudelijke correcties en/of wijzigingen zal Expert letselschade alvorens de wijzigingen door te voeren, eerst in contact treden met Cliënt of de andere contractspartij.
17.3. Expert letselschade is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst en/of opdracht indien daartoe opgehouden of enigszins verhinderd ten gevolge van overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid die niet te wijten is aan enige schuld van Expert letselschade, die noch krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Expert letselschade komt.
17.4. Cliënt heeft geen recht de opdracht en/of overeenkomst te beëindigen dan wel op vergoeding van enige geleden en/of te lijden schade indien Expert letselschade wegens overmacht de opdracht tijdelijk, blijvend en/of gedeeltelijk niet kan uitvoeren.
17.5. Indien zich de beëindiging van de samenwerking of de van toepassing zijnde overeenkomsten voordoet blijven deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

TOEPASSELIJK RECHT EN DE FORUMKEUZE
18.1. Elk geschil dient direct vooraf kenbaar gemaakt te worden aan Expert letselschade voordat deze voorgelegd kan worden aan een rechter. Voor alle partijen bestaat er een uiterste inspanningsverplichting om het geschil onderling en/of minnelijk te beslechten.
18.2. Cliënt dient klachten over verrichte of onverrichte werkzaamheden, onmiddellijk, doch in elk geval niet later dan twee weken nadat de desbetreffende werkzaamheden zijn verricht of niet zijn verricht, uitdrukkelijk en zonder enige voorbehoud schriftelijk aan Expert letselschade te doen toekomen, bij overschrijding van de gestelde termijn vervalt elke aanspraak jegens Expert letselschade ter zake van klachten, claims en/of fouten. Klachten kunnen schriftelijk gestuurd worden naar info@expertletselschade.nl.
18.3. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Expert letselschade partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien een verbintenis, opdracht en/of overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland ten uitvoer wordt gebracht en/of gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft of gevestigd is. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op alle rechtsbetrekkingen met of van Expert letselschade en wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
18.4. Alle geschillen zullen en/of dienen uitsluitend te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet een forumkeuze niet toestaat.