Fietsers of voetganger aangereden

Als fietser of voetganger aangereden door auto

Vorig jaar vonder er 80.000 verkeersongevallen plaats, waarbij er 19.000 gewonden te betreuren waren. Twee derde van deze slachtoffers bestonden uit (brom)fietsers en voetgangers. Daarbij is altijd wel sprake van letsel. Dit komt omdat een fietser of voetganger geen bescherming heeft zoals een helm of airbags. Fietsers en voetgangers zijn extreem kwetsbaar in het verkeer. Speciaal om die reden wordt er extra bescherming geboden aan de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer door de wet bij het verhalen van schade.

Hoe is de bescherming wettelijk geregeld?

In artikel 185 van de Wegenverkeerswet is deze bescherming opgenomen. In dit artikel wordt bepaald dat de eigenaar van het motorrijtuig aansprakelijk is, tenzij als hij kan bewijzen (aantonen) dat er sprake is van overmacht; er moet hem geen schuld treffen. In dit bewijs slaagt de eigenaar van het motorrijtuig vrijwel nooit.

Blog gaat verder na de afbeelding

Wanneer is er sprake van overmacht?

De eigenaar van het motorrijtuig is niet aansprakelijk voor de ontstane schade als hem geen enkel verwijt kan worden gemaakt. De andere weggebruiker moet dan een fout gemaakt hebben die zo onwaarschijnlijk was dat de bestuurder van het motorrijtuig hier niet op had kunnen rekenen. Een voorbeeld hiervan: een voetganger glijdt uit en beland voor een rijdende auto.

In de praktijk komt geen geslaagd beroep op overmacht weinig voor, mede omdat overmacht moeilijk valt te bewijzen. Daardoor zal de eigenaar van het motorrijtuig in vrijwel de meeste gevallen aansprakelijk zijn voor de schade van het ongeval.

Overmacht 185 WVW

Uit lid 1 van artikel 185 WVW blijkt dat de gemotoriseerde de schade niet hoeft te vergoeden als er sprake is van overmacht. Het is aan de gemotoriseerde om feiten en omstandigheden aan te dragen en zo nodig bewijzen waaruit de overmacht kan worden afgeleid. De Hoge Raad heeft het begrip overmacht als volgt uitgelegd:

  • De bestuurder heeft foutloos gereden of de fout is niet relevant voor het ongeval;
  • De fouten van de andere weggebruiker waren zo onwaarschijnlijk dat de bestuurder hiermee geen rekening hoefde te houden.

In de jurisprudentie worden zware eisen gesteld aan een beroep op overmacht, aangezien de gemotoriseerde geen enkel verwijt moet kunnen worden gemaakt. In de praktijk wordt overmacht dan ook niet snel aangenomen.

Wat is gedeelde schuld?

Het komt geregeld voor dat de fietser of voetganger zelf (ook) een verkeersfout maakt. In dat geval moet de eigenaar van het motorrijtuig deze fout bewijzen. Als hij daarin slaagt, zal de schade deels worden vergoed, maar altijd voor minimaal vijftig procent.  Dit wordt ook wel de 50%-regel genoemd. Als de fietser of voetganger jonger is dan 14 jaar, wordt de schade volledig vergoed. Dit geldt niet indien de schade opzettelijk of met een aan opzet grenzende roekeloosheid is veroorzaakt door de ongemotoriseerde. Ook al maakt de bestuurder van het voertuig geen fout, alsnog zal hij (zijn verzekeraar) altijd de helft van de schade vergoeden, tenzij er sprake is van opzet door de fietser of voetganger.

Wie betaalt de schade?

De eigenaar, en niet de bestuurder, van het motorrijtuig is aansprakelijk. Deze eigenaar is verplicht WA verzekerd. Je kunt de schade om die reden bij de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar van het voertuig kan verhalen. De verzekeraar wordt aansprakelijk gesteld voor de geleden schade en is verplicht om de schade te vergoeden. Hoe stel je de verzekeraar precies aansprakelijk? Hierover schreven we een andere blog.

Expert Letselschade helpt je graag

Ben je als fietser of voetganger aangereden door een auto, scooter of motor? Meld je zaak dan zo snel mogelijk. Er komen veel  zaken op je af die geregeld moeten worden en je schade moet bijna altijd  worden vergoed. Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Verkeerde Medische Diagnose

Onjuiste medische diagnose

Patiënt J zou lijden aan vermoeidheid en pijn in ledematen. Na meerdere artsen te hebben gezien zijn daaruit twee medische diagnoses gesteld die gezamenlijk de klachten van de patiënt zou verklaren. Echter blijkt de diagnose van de artsen verkeerd te zijn. Wat voor consequenties kan een verkeerde medische diagnose hebben?

Het lijden van een patiënt wordt niet verminderd door een verkeerde diagnose. Dat is het voornaamste gevolg van een onjuiste diagnose. De patiënt blijft jarenlang doorlopen met zijn klachten, niet wetende dat zijn klachten het gevolg zijn van iets geheel anders, een andere ziekte of aandoening waarvoor een oplossing bestaat (in de vorm van medicatie). Bij patiënt J heeft dat geresulteerd in 24 jaar verlies van genot van zijn levensjaren doordat er een verkeerd diagnose werd gesteld. Dat is een zeer lange tijd om te leven met ernstige vermoeidheid en pijn.

Gevolgen

De gevolgen voor patiënt J waren dramatisch. Niet alleen kon J. op een gegeven moment zijn werk niet meer uitvoeren, door de zware vermoeidheid die hij dagelijkse ondervond liep hij een depressie op. Dat had uiteraard weer gevolgen voor zijn relatie en gezin. Niet alleen was J. zeer beperkt geworden door zijn vermoeidheid, door de pijn kon J. geen grote afstanden lopen. Uitstapjes met het gezin werden steeds zeldzamer. Zowel op het gebied van het werk als privé heeft de verkeerde diagnose onherstelbare schade opgeleverd. Hoe kan een dergelijke schade worden berekend? Het uitgangspunt dient te zijn dat patiënt J volledig schadeloos moet worden gesteld.

Voor dergelijk lijden is geen standaardschema beschikbaar. Elke schade die J. heeft geleden moet afzonderlijk worden bepaald. Er moet aan elke activiteit een gemiddelde waarde worden verbonden, en worden bepaald in welke mate J. de activiteit niet heeft kunnen uitvoeren. Er moet berekend worden hoeveel jaren J. zijn werk niet heeft kunnen uitvoeren en het verlies aan inkomsten daarvan. Het misgelopen genot van J. moet meegenomen worden in de berekening van de hoogte van de schadevergoeding.

De hoogte van de schadevergoeding na een verkeerde medische diagnose moet in context worden gezien met een juiste diagnose die het medische lijden op kan lossen. In voorkomende gevallen dat er een verkeerde medische diagnose wordt gesteld, terwijl de juiste medische diagnose het leed niet op kan lossen, omdat er bijvoorbeeld geen medicijnen of andere lijdensverlichtende oplossingen zijn, dan heeft dat uiteraard consequenties voor de hoogte van de schadevergoeding.

Hoeveel schadevergoeding kan ik krijgen

Hoogte schadevergoeding berekenen

Welk bedrag krijg ik bij letselschade als schadevergoeding?

Bij letselschade wordt de de hoogte van de schadevergoeding opgebouwd uit twee soorten bedragen. Het bedrag dat u ontvangt aan materieel schade en het bedrag dat u ontvangt aan immateriële schade. De hoogte van de schadevergoeding voor materiële schade bestaat uit de kosten die u heeft gemaakt ten gevolge aan het ongeval. Voor het gemak denkt u hierbij aan alle kosten die u heeft gemaakt en niet zou hebben gemaakt als u het ongeval niet zou hebben gehad. De meest voor de hand liggende kosten zijn reiskosten naar het ziekenhuis of revalidatiecentrum, eigen bijdrage voor medicijnen en verbandmiddelen aanpassingen aan uw huis, etc.

Hoogte Schadevergoeding laten berekenen

U kunt de hoogte van uw schadevergoeding door ons laten berekenen. Omdat zeer veel individuele omstandigheden een rol spelen bij de hoogte van uw schadevergoeding kan deze niet online nauwkeurig worden berekend. De hoogte van uw schadevergoeding wordt voornamelijk bepaald of u nog uw werk kunt uitvoeren en en in welke mate, ook speelt het uitvoeren van uw hobby een rol. Daarnaast is de vraag in hoeverre u beperkt bent in het dagelijkse leven en of u in staat bent om huishoudelijke taken uit te voeren.

Voor iedereen zal dat een ander percentage opleveren ten aanzien van elk punt. Zo kunt u misschien wel volledig uw hobby uitvoeren maar wellicht kunt u uw werk nog maar voor 60 procent uitvoeren. Zo geldt dat ook voor uw dagelijkse activiteiten en huishoudelijke taken die u al dan niet voor de volle honderd procent kunt uitvoeren.

Hoogte Smartengeld berekenen

Het bedrag aan smartengeld is afhankelijk van de immateriële schade die u heeft opgelopen. Heeft u veel psychisch leed overgehouden aan het ongeval? En als gevolg van het ongeval kan ook psychisch leed worden ondervonden. Het ongeval zelf als het gevolg daarvan zijn twee verschillende zaken die allebei voor schadevergoeding in de vorm van smartengeld in aanmerking komen

Wilt u de hoogte van uw schadevergoeding door ons laten berekenen? Neem contact op met ons om een nauwkeurige schadevergoeding te laten berekenen.

Letselschade door Corona

Opgelopen Letselschade door Corona claimen?

Hoe zit het als je letselschade door Corona hebt opgelopen? Waar zou je moeten zijn om een claim neer te leggen? China? Beetje ver en ingewikkeld. En waarschijnlijk geen kans van slagen. Bij de Nederlandse Staat dan? Ook niet echt een grote kans. De Nederlandse Staat moet dan toch echt fouten hebben gemaakt die verwijtbaar zijn. Heel lastig om dat aan te tonen, daarbij moet de opgelopen letselschade verband houden met de fouten die de Nederlandse Staat heeft gemaakt in de bestrijding van het Coronavirus.

Andere mogelijkheden?

Een werkgever dan? Is de letselschade veroorzaakt door verspreiding van het Coronavirus op het werk? Dan lijkt het reële mogelijkheid om de werkgever aansprakelijk te stellen voor opgelopen letselschade door Corona. Natuurlijk kan dat niet zomaar. De werkgever moet echt nalatig zijn geweest om de gezondheid van zijn werknemers te beschermen. Die plicht gaat heel ver. Het gaat daarbij niet alleen om medewerkers van een supermarkt of de Action te voorzien van de benodigde bescherming tegen Corona zoals een spatscherm, handschoenen, goedgekeurde mondkapjes en afscherming van collega's. Het gaat ook om medewerkers op kantoor die verplicht worden om naar het werk toe te komen terwijl ze de werkzaamheden net zo goed van huis uit konden uitvoeren. Vooral de laatste categorie is een zeer interessante categorie, omdat er circa 26% van alle medewerkers in Nederland door hun werkgever worden verplicht om de werkzaamheden op kantoor uit te voeren.

Het moet wel enigszins aannemelijk zijn dat de Corona niet ergens anders is opgelopen. Zeker omdat het een zeer besmettelijk virus betreft. Die aannemelijkheid kan blijken uit het feit dat er tegelijkertijd meerdere werknemers in hetzelfde bedrijf besmet zijn geraakt door het Coronavirus. Zeker indien die medewerkers onderling met elkaar in aanraking zijn gekomen. Een bij mij bekend voorbeeld is een bedrijf waar tegelijkertijd dertien medewerkers besmet waren geraakt, waarvan er één op de IC was beland. In dat geval was het zeer aannemelijk dat de Corona-besmetting in dat bedrijf was opgelopen.

Is er wel sprake van letselschade?

Dat de besmetting was opgelopen in het bedrijf is een eerste stap. Er moet ook sprake zijn van letselschade. Letselschade is zeer breed, het hoeft niet te gaan om blijvende letselschade. Alhoewel er steeds meer bekend wordt over de langdurige schade aan de gezondheid door Corona, waardoor zelfs langdurige revalidatie noodzakelijk is, is zelfs kortdurend ongemak ook letselschade. Een eerste categorie van letselschade is bijvoorbeeld een verbranding door kokend water in een keuken van een restaurant, die na twee weken geheel wegtrekt. De pijn die daarbij wordt geleden komt voor een claim in aanmerking. Zo ook letselschade veroorzaakt door Corona waardoor u twee tot drie weken aan bed bent gekluisterd en zeer veel leed en pijn heeft.

Het zal niet eenvoudig zijn om vast te stellen of uw letselschade is veroorzaakt door nalatigheid van de werkgever. In de meeste gevallen zal dat kunnen leiden tot bewijsnood. Door aannemelijk te maken dat de letselschade wel in het bedrijf is opgelopen, kan de rechter bepalen dat de werkgever moet bewijzen dat de letselschade niet in het bedrijf kan zijn opgelopen. In die zin is er in juridische termen sprake van omkering van de bewijslast. 

Auteur:
mr. Alex van der Spoel

Medische missers: Wist u dat?

U zelf onderzoek moet laten uitvoeren?

En daarvan de kosten zelf moet voorschieten?

In het recht moet er altijd sprake zijn van een verband tussen de oorzaak en de schade, en dat verband moet bewezen worden. Het kan zijn dat het bewijzen van dat verband wordt omgedraaid als er voldoende aannemelijk is gemaakt dat de schade is opgetreden als gevolg van een handeling (of juist geen handeling terwijl dat wel moest).

Bij letselschade is in de meeste gevallen een veroorzaker aan te wijzen. Althans in de meeste gevallen een zeer waarschijnlijke veroorzaker. In die gevallen wordt de schade erkend door de verzekeraar en kunnen de juridische kosten worden geclaimd bij de verzekeraar zodat u deze kosten niet zelf hoeft voor te schieten. Dat betreft niet alleen de juridische kosten in die gevallen maar ook de kosten die nodig zijn om onderzoek uit te laten voeren door een expert.

Kosten onderzoek medische fouten

Bij medische fouten ligt dat anders. Als u stelt dat een art een medische fout heeft gemaakt door een medische behandeling verkeerd uit te voeren of doordat een diagnose verkeert of helemaal niet is gesteld, dan moet u dat bewijzen. Het bewijzen van een medische fout kan lastig zijn, u moet daarvoor een expert inschakelen die onderzoek doet naar het medische handelen van de arts. De kosten daarvoor zult u zelf moeten voorschieten. Indien het u niet lukt om aan te tonen dat er sprake is van een medische fout dan kunt u de kosten daarvan niet claimen en bent u dat geld kwijt. U zult begrijpen dat de kosten voor een dergelijk onderzoek kunnen oplopen. Wees dus altijd overtuigd dat er sprake is van een medische fout die u kunt bewijzen. Vermoedens dat er een medisch fout kan zijn gemaakt en op basis daarvan een onderzoek laten uitvoeren is niet aan te raden.

U dient erop bedacht te zijn dat er in de medische wereld geen sprake is van exacte wetenschap en dat een arts bovendien een inspanningsverplichting heeft. Dit is anders dan een resultaatverplichting.

 

Aansprakelijkheid Gemeente

Gemeente aansprakelijk voor ongeval op snelweg?

De gemeente dient als wegbeheerder zorg te dragen dat een snelweg veilig is ingericht en geen gebreken vertoont. Dat geldt ook voor alle zaken die daarmee samenvallen. Niet alleen het wegdek van de snelweg dient van zodanige kwaliteit te zijn dat er geen schade aan voertuigen (zoals blikschade) en personen (letselschade) wordt veroorzaakt, ook de attributen die de gemeente plaatst bij de snelweg dienen vrij van gebreken te zijn zodat er geen ongevallen kunnen plaatsvinden. Het kan daarbij gaan om verkeerslichten, verkeersborden, wegmarkeringen of doseerlichten. De snelweg en de weginrichting dient volgens de wetgeving te voldoen aan de eisen die men in daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen.

Zorgplicht gemeente snelweg

De gemeente heeft als wegbeheerder een zorgplicht om het geheel op de snelweg in goede banen te leiden ter voorkoming van ongevallen. De verkeersborden en verkeerslichten dienen juist te functioneren en te corresponderen met de overige attributen. In het geval dat de gemeente doseerlichten plaatst, dat zijn verkeerslichten om files op snelwegen te voorkomen, dan dient er voldoende duidelijk te zijn wanneer er een auto mag passeren. Er kan een verkeersbord met een tekst worden geplaatst naast het doseerlicht waarop staat hoeveel auto's de snelweg mogen oprijden. Verkeersborden, verkeerslichten of verkeersattributen kunnen ook juist leiden tot een ongeval op de snelweg.

Ongeval op snelweg

Het kan zijn dat er ongevallen plaatsvinden op snelwegen door het gebruik van verkeerde verkeersborden of door het plaatsen van attributen. Als er verkeerde instructies worden vermeld op de verkeersborden die leiden tot een ongeval op de snelweg dan kan het zijn dat de wegbeheerder in die gevallen aansprakelijk is voor letselschade. Voordat een wegbeheerder aansprakelijk is voor letselschade door een ongeval op de snelweg dan moet er wel sprake zijn van onduidelijkheid door de bebording of een verkeerde inrichting van de wegattributen. Als er onduidelijkheid wordt gecreëerd door de bebording omdat deze niet overeenstemmen met de verkeerslichten of attributen op de snelweg (waardoor er een ongeval plaatsvindt), dan kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn voor letselschade dat u oploopt door een ongeval op de snelweg.

Aansprakelijkheid ongeval snelweg

Het moet dus zeer duidelijk zijn wat er van de automobilist wordt verwacht. Deze duidelijkheid moet volgen uit de verkeersborden, al dan niet door opschriften. Zo was er sprake van onduidelijkheid van een geplaatst verkeersbord met de tekst "bij groen één auto". In die zaak was het verkeersbord gecombineerd met een attribuut, een zogenaamde roadblocker. Het was in die zaak niet duidelijk wat er werd verwacht van de automobilist waardoor er een ongeval plaatsvond. Door het afslaan van de motor van de auto was de automobilist te laat met optrekken, inmiddels was het verkeerslicht op rood gesprongen maar was nog nog geen auto gepasseerd. Op het moment dat hij passeerde kwam de roadblocker omhoog waardoor er een ongeval plaatsvond. In dit geval was er onduidelijkheid of de automobilist nog mocht passeren of niet. De onduidelijkheid van het ongeval kwam voor rekening van de gemeente als wegbeheerder, die in dit geval aansprakelijk werd gehouden voor het ongeval.

Stappenplan bij letselschade

Wat moet ik doen na een ongeluk?

Een stappenplan voor het regelen van de praktische zaken na een ongeluk met letselschade is onmisbaar. Vaak loopt na een ongeval alles door elkaar heen en wordt het onoverzichtelijk. Een goed stappenplan zorgt voor structuur. U moet daarbij denken aan hoe u de opgelopen letselschade kunt bewijzen, hoe u de tegenpartij aansprakelijk stelt en hoe hoog de letselschadevergoeding kan zijn.

De vier belangrijkste stappen zijn:
1. Verzamelen van bewijsmateriaal.
2. Bezoeken van een arts.
3. Zoeken naar rechtshulp.
4. Tegenpartij aansprakelijk stellen.

1. Letselschade bewijzen

Als u letselschade vordert dan dient u te bewijzen dat u schade heeft geleden door het ongeval. Het bewijzen van schade begint al op de plaats waar het ongeval zich heeft voorgedaan. Maak direct foto's en filmpjes van de plaats en de voertuigen die bij het ongeval betrokken waren. Noteer de namen en telefoonnummers van getuigen en vraag aan de getuigen om een verklaring op te stellen. Schrijf zelf ook alvast uw bevindingen zo gedetailleerd mogelijk op. Laat bij een aanrijding ook altijd direct een politierapport opmaken, vul een schadeformulier in en laat dat ondertekenen door de tegenpartij.

2. Bezoeken van een arts

Ook bij minder ernstige ongelukken die pas na een bepaalde tijd leidt tot lichamelijke problemen is het van belang dat u elk schadegeval laat vastleggen. Waar moet u dan aan denken bij minder ernstige ongelukken? Dat zijn in ieder geval de ongelukken waar geen zichtbaar lichamelijk letsel optreedt. U zult in die gevallen ook niet naar het ziekenhuis worden gebracht. Juist omdat u niet naar het ziekenhuis wordt gebracht om te worden behandeld, denkt u dat er niet zoveel aan de hand is. Dit komt voornamelijk voor bij een aanrijding tussen twee auto's en er geen direct letsel zichtbaar is. In die gevallen blijven de uiterlijke kenmerken beperkt tot blikschade.

Het ongeval moet u daarom goed documenteren zodat u kunt aantonen dat de letselschade is veroorzaakt door het ongeval. Ook al heeft u geen zware klachten, u moet toch ten minste naar de huisarts zodat eventueel letsel naderhand is te herleiden tot het ongeval. Indien u letselschade lijdt dan dient u te bewijzen dat er sprake is van schade die u heeft geleden door het ongeval. Het bewijzen van schade is een zware eis. U moet voorkomen dat u in bewijsnood raakt en de schade niet kunt bewijzen. Daarnaast is goede documentatie van essentieel belang om de hoogte van de schadevergoeding bij letselschade te bepalen.

Na uw bezoek aan de huisarts dient u erop bedacht te zijn dat lichte klachten langzaam erger kunnen worden. Dat kan zich verspreidt over meerdere maanden uitten. Een voorbeeld waarbij deze klachten zich voordoen zijn aanrijdingen aan de achterzijde van het voertuig met een geringe snelheid. Door een aanrijding aan de achterzijde van het voertuig wordt het lichaam in de stoel gedrukt. Een aantal dagen na het ongeval leidt dat tot spierpijn in de rug die geleidelijk aan weer wegtrekt. Er wordt daarom gedacht dat er geen ernstig (rug)letsel opgelopen is. Het letsel wordt pas merkbaar na een langere periode van soms wel enige jaren. Als u niet direct bij de huisarts en/of een specialist de klachten laat registreren kan dat leiden tot bewijsnood.

3. Letselschade advocaat of jurist inschakelen

Zodra u voldoende bewijs heeft kunt u een letselschadejurist of letselschadeadvocaat inschakelen. De letselschadeadvocaat of jurist heeft de medische stukken nodig, dat zijn de stukken van de huisarts of de specialist die u heeft geraadpleegd direct na het ongeval. De letselschadeadvocaat of jurist zal verder samen met u het dossier opbouwen, daarbij wordt onderzocht of u nog wel werkzaamheden kunt verrichten na het ongeval, of dat u hulp nodig heeft in het huishouden.

4. Tegenpartij aansprakelijk stellen

De veroorzaker van de schade moet aansprakelijk worden gesteld. Doorgaans doet u dat door een aansprakelijkheidsstelling te sturen naar de verzekeraar van de tegenpartij. Bij een aanrijding heeft de veroorzaker altijd een verplichte WAM verzekering die de letselschade vergoedt. U leest hier hoe u de tegenpartij aansprakelijk kunt stellen voor letselschade. Dat doen wij natuurlijk voor voor als u ervoor kiest om uw zaak door ons te laten behandelen. 

Aansprakelijkheidstelling verzekeraar

Wanneer betaalt een verzekeraar Letselschade?

Verzekeraars hebben de reputatie om termijnen langdurig op te rekken. Er zijn (in de rechtspraak) veel gevallen bekend dat voorschotten te lang op zich laten wachten. Voorschotten op het uiteindelijke bedrag aan letselschade kunnen pas worden uitbetaald op het moment dat de letselschade door de verzekeraar is erkend. Sommige experts zijn van mening dat het opzet is dat een verzekeraar er te lang over doet om schade te erkennen om zodoende voorlopig geen bedragen uit te hoeven betalen. Andere experts zijn van mening dat het geen opzet is dat een verzekeraar de letselschade erkend, maar dat er momenteel gewoonweg te veel gevallen van schade zijn waardoor de wachttijd oploopt.

Bijzonder trage afhandeling

Of het nu opzet is of niet, dat maakte voor het gerechtshof niet uit. Vanwege het feit dat de verzekeraar bijzonder traag was in het afwikkelen van de letselschade heeft zij aan een slachtoffer (een vrouw (die een whiplash had opgelopen) een extra bedrag toegekend van € 10.000. De hele zaak heeft tot aan het gerechtshof 19 jaar geduurd. Dat is natuurlijk wel erg lang. Wel hebben er meer zaken meegespeeld dan alleen een trage afhandeling door de verzekeraar, zo heeft ziekte van de zaakbehandelaar tevens een rol gespeeld bij de afhandeling van letselschade.

Gedragscode afwikkeling Letselschade

Om de zaken wat te bespoedigen is er een gedragscode in het leven geroepen om letselschade af te wikkelen. Dit is de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Deze gedragscode komt voort uit zelfregulering. Zelfregulering wil zeggen dat partijen (een marktsegment) zelf voorzien in een reglement. Een dergelijk reglement is niet vrijblijvend, voor de partijen die zich in die sector bevinden is het bindend. De gedragscode Behandeling Letselschade is dan ook bindend voor de verzekeraars en de organisaties die geregistreerd zijn bij het Register GBL van De Letselschade Raad.

14 dagen bevestiging

In ieder geval dient de verzekeraar de ontvangst te bevestigen van een aansprakelijkstelling. Dit is de eerste stap die ondernomen dient te worden in het traject naar aansprakelijkheid. Dat de ontvangst van de aansprakelijkstelling bevestigd dient te worden door de verzekeraar betekent echter niet dat de aansprakelijkheid erkend wordt of binnen 14 dagen erkent dient te worden. Alleen de ontvangst van de aansprakelijkstelling dient te worden bevestigd.

Na ontvangst van de aansprakelijkheidsstelling dient een verzekeraar de daadwerkelijke aansprakelijkheid te onderzoeken. Binnen drie maanden na de ontvangst van de aansprakelijkheidsstelling dient duidelijk te zijn of de verzekeraar aansprakelijk is. De verzekeraar dient binnen deze drie maanden aan te geven of zij al dan niet aansprakelijk is.

Bepalen omvang schadevergoeding

Hoogte schadevergoeding letselschade bepalen.

Na het ongeval startte het schaderegelingsproces waarin al snel duidelijk werd dat de benadeelde aanzienlijke schade heeft opgelopen door het ongeval. De aansprakelijkheid is door de verzekeraar van de werkgever van de benadeelde erkend en de benadeelde heeft dus recht op schadevergoeding. Bij het bepalen van de omvang van de schade geldt als uitgangspunt dat er een vergelijking wordt gemaakt tussen de situatie waarin de benadeelde had verkeerd zonder ongeval, en de nieuwe situatie na het ontstaan van het ongeluk. Naast de daadwerkelijk geleden schade wordt er ook gekeken naar de situatie die is ontstaan door het ongeval, waarbij met name gelet wordt op het herstelvan de benadeelde. Deze manier van schade vergoeden wordt aangeduid met toekomstgerichte dienstverlening.

Passende Letselschadevergoeding

Wat onder toekomstgerichte dienstverlening wordt verstaan is een vorm van dienstverlening die zich richt op het herstel van benadeelden, waarbij de focus ligt op het verkrijgen van een passende vergoeding. De schade wordt bepaald door de situatie die door het ongeluk is ontstaan, te vergelijken met de situatie zoals die voor benadeelde was voor het ongeluk. Door middel van een hypothetische ‘wat als het ongeluk zich niet had voorgedaan’ situatie te vergelijken met de toestand na het ongeluk, kwam men voorheen tot de omvang van de te betalen schadevergoeding. Bij toekomstgerichte dienstverlening wordt er niet alleen gekeken naar herstel binnen de oude toestand, maar ook vooral naar de toekomst en het functioneren binnen de nieuwe, door het ongeluk ontstane, situatie. In de literatuur wordt er vaak gesproken van ‘herstelgerichte dienstverlening

Financiële compensatie

Bij toekomstgerichte dienstverlening wordt dus niet enkel ingezet op financiële compensatie, maar primair op het herstel van benadeelde in brede zin: fysiek, praktisch, psychologisch, emotioneel en sociaal. Het gaat om zelfontplooiing in de nieuwe, door het ongeval gecreëerde toestand, waarbij de verzekeraar het nieuwe leven van benadeelde zoveel mogelijk faciliteert en financiert. Het gaat kortom niet enkel om het vergoeden van schade, maar ook om het vergoeden van hulp om in de toekomst een nieuwe toestand te kunnen creëren.

Het idee van de nieuwe benadering is dat alle partijen er beter van worden, zowel de benadeelden maar ook de betalende verzekeraars.